Privat

Professionel juridisk rådgivning til private i Grønland.

Arctic Law Greenland ApS yder rådgivning til private kunder inden for alle centrale dele af juraen, der retter sig mod privatpersoner. Kontoret tilbyder juridisk bistand til private både som bistand i forbindelse med retssager og som repræsentanter i mæglings- og konfliktsituationer, herunder også i forbindelse med forhandlinger.

Aftaleret

Mange problemstillinger kan ofte føres tilbage til et aftaleretligt tema. Vi hjælper dig med at tydeliggøre aftaler før du indgår dem, vi hjælper dig med at vurdere om dine aftaler overholdes mens du er i dem, og vi undersøger dine muligheder og retsstilling når aftaler brydes.

Kontoret har en aftaleretlig dokumentsamling til brug for de klassiske aftaler herunder køb og salg af løsøre, virksomheder og forretninger samt fast ejendom. Er der tale om en helt særlig aftale forfatter vi en konkret tilpasset aftale efter dine behov.

Se også under kontrakt-ret.

Arve- og skifteret

Vi rådgiver både om testamenter og ægtepagter, samejeoverenskomster for ugifte samlevende, forældremyndighedssager samt om vilkår for og bodeling ved separation.

På et tidspunkt i livet vil du komme i berøring med fordeling af arv eller fordeling af formue i øvrigt. Vær opmærksom på, at fordelingen kan afhænge af, om der er oprettet testamente eller ej, eller af om der er oprettet ægtepagt eller ej. Du kan i mange tilfælde opnå fordele ved at oprette testamente og ægtepagt. Et eksempel kunne være generationsskifte, hvor det kan være fordelagtigt at inddrage privatretten på et tidligt tidspunkt.

Vi rådgiver også sammenbragte familier omkring deres retsstilling i tilfælde af dødsfald både i forhold til deres økonomiske krav og i forhold til eventuelle myndighedsspørgsmål.

Det er altid en god ide at søge rådgivning omkring familieretlige spørgsmål, da det kan være alfa og omega for din retsstilling i fremtiden.

  • Testamenter
  • Arv
  • Bodeling
  • Samejeoverenskomster
  • Ægtepagter
  • Generationsskifte
  • Dødsboer
  • Familieret

Familieret

I takt med at familiemønstrene i samfundet udvikler sig, er det vores erfaring, at flere mennesker har behov for advokatbistand både til direkte konflikthåndtering, men også til rådgivning med henblik på at undgå konflikter. Kontorets jurister kan rådgive om et bredt udsnit af emner indenfor familieretten og kan derudover tilbyde mægling.

Forsikrings- og erstatningsret

I forbindelse med skadestilfælde eller episoder med afledt erstatningsansvar bistår kontoret med opgørelse af kravet og med juridisk vurdering af klientens mulighed for erstatning og forsikring. Vi sørger i den forbindelse for indhentelse af nødvendig dokumentation og bistår klienten med myndigheds- og forsikringskorrespondance, ligesom vi varetager klientens interesser ved forsikrings- og retssagstvister.

Kontrakt-ret

Det er kontrakten, der typisk er afgørende for retsstillingen, og derfor er det rigtig vigtigt, at kontrakten opfylder dine behov.

Vi sørger for at der er den nødvendige forventningsafstemning forinden kontraktindgåelsen, og vi sikrer at kontrakten overholder gældende lovgivning ligesom vi hjælper med at sikre dine rettigheder såfremt kontrakten brydes.

Se også under aftaleret.

Kriminalret

Kontoret har meget lang og bred erfaring inden for forsvarsopgaven i kriminalretten. Det er vores erfaring, at det er vigtigt, at den rigtige forsvarer er med fra starten af efterforskningen, og vi bistår således vores klienter fra tidligst mulige stadie og typisk inden sagen når retssystemet og indtil der er opnået endelig dom. Vi lægger vægt på engageret og personlig rådgivning og vi har forståelse for det følelsesmæssige pres der er på klienten i kriminalsagen.

Mediation