Forretningsbetingelser

I forbindelse med at du antager os som advokat, laver vi altid en forventningsafstemning over, hvad du ønsker vores bistand til. På baggrund af denne afstemning forsøger vi så vidt muligt at estimere vores salær, og du modtager en opdragsskrivelse fra os, hvor vi redegør for, hvad vi mener at skulle hjælpe dig med.

Efter afsluttet opgave opbevarer vi materiale i vores arkiver i 5 år, hvorefter det typisk makuleres.

Såfremt du er klient ved os som privatperson, så er vi forpligtede til at opbevare en kopi af dit pas, og vi anbefaler derfor, at du allerede til vores første møde medbringer en kopi deraf.

Alle advokater ved Arctic Law Greenland er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet.

Du kan læse lidt mere om vores forretningsbetingelser nedenfor.

Interessekonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, orienterer vi straks klienten herom og hvis konflikten medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos Arctic Law Greenland ApS er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos os, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Priser

For så vidt angår vores priser, så er vi underlagt de advokatetiske regler, og vi følger i vores prisfastsættelse den praksis, der er udstukket fra Advokatnævnet i Danmark, der tager udgangspunkt i den danske retsplejelovs § 126, stk. 2, der fastslår:

 

“En advokat må ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.”

 

For at leve op til den bestemmelse tager vi ved vores salærfastsættelse udgangspunkt i følgende parametre:

 

  • Arbejdets art og omfang
  • Det med sagen forbundne ansvar
  • Sagsgenstandens størrelse
  • Sagens betydning for klienten, herunder om der har været tale om en hastesag arbejdets omfang
  • Det opnåede resultat.

 

Vi beregner vores timepris med udgangspunkt i følgende takster:

 

  • Partner: 2.900,00 kr./time
  • Advokater: 2.700,00 kr./time
  • Advokatfuldmægtig 2. og 3. års: 1.950,00 kr./time
  • Advokatfuldmægtig 1. års: 1.750,00 kr./time

 

I private sager, hvor vores kunde er en forbruger:

I sager, hvor vi hjælper forbrugere starter vi altid sagen med en opdragsskrivelse, hvor vi beskriver, hvad vi forventer at rådgive om, og hvilken pris, vi forventer at tage os for opgaven.

 

Vi undersøger altid i tilfælde af domstolsbehandling om kunden eventuelt gennem sin indbo-forsikring har ret til retshjælpsdækning lige som vi undersøger, om kunden har mulighed for at få fri proces.

 

Sagsomkostninger

Hvis vi hjælper en kunde med at få sin ret igennem ved domstolene, så tilpligtes den tabende part typisk at betale omkostninger til den vindende part. Disse omkostninger dækker dog sjældent det reelle omkostningsbeløb til advokaten, og derfor må kunder også i denne situation typisk forvente at skulle afholde en del af advokatudgiften.

 

Ved tvist om vores Salær

Såfremt det ved afslutningen af en sag måtte vise sig at kunden bestrider det af os opgjorte salær kan kunden indgive en salærklage til advokatsamfundet. Nærmere vejledning herom kan findes på dette link:
http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2015/Oplysningspligt.aspx

 

Advokatnævnet holder til på følgende adresse

Kronprinsessgade 28
1306 København K

Nævnet kan også kontaktes på postkasse@advokatnaevnet.dk

Udover salærtvister har nævnet også mulighed for at tage stilling til såkaldte adfærdsklager, hvor det er advokatens ageren, der er udsat for kritik.

Privatlivspolitik

Hos Arctic Law Greenland ApS prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er klient hos Arctic Law Greenland ApS, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

 

1. Dataansvar

Arctic Law Greenland ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:
Arctic Law Greenland ApS
CVR-nr. 12 66 56 60
Issortarfimmut 6, 102
3900 Nuuk

 

2. Arctic Law Greenland ApS som databehandler

I visse tilfælde er Arctic Law Greenland ApS databehandler på vegne af vores klienter, fx når Arctic Law Greenland ApS administrerer en whistleblower-ordning. I tilfælde hvor Arctic Law Greenland ApS er databehandler, agerer Arctic Law Greenland ApS efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen.

 

3. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

 

Juridiske ydelser:

Hvis du er klient hos Arctic Law Greenland ApS eller potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til dig (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale vi har med dig eller den virksomhed du repræsenterer).

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling er persondatalovens § 6, stk. 1 nr. 2.
Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår dig med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. Persondatalovens § 7, stk. 2 nr. 1.
Da vi som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser, vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, fx navn, CPR-nr., pasnummer, etc. Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskloven.

 

Vores hjemmeside:

Bemærk, at det er nødvendigt, at du afgiver visse personoplysninger, for at du kan anvende vores hjemmesides funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.
Vi bruger ligeledes cookies på hjemmesiden.

 

4. Modtagere

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til Arctic Law Greenland ApS’ samarbejdspartnere og leverandører, fx it-leverandører, markedsføringsbureauer, udbydere af kundetilfredshedsundersøgelser, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Arctic Law Greenland ApS’ vegne og i overensstemmelse med Arctic Law Greenland ApS’ instruks.

 

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan fx være til politiet, SKAT, andre offentlige myndigheder, danske eller udenlandske domstole, voldgiftsretter, andre advokatvirksomheder, modparter i sager samt eksterne samarbejdspartnere, fx undervisere.

 

I forbindelse med, at vi skal indsætte modtagne klientmidler på en klientkonto, har vi pligt til at videregive klientens identitetsoplysninger til det kontoførende pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter, der påhviler det efter hvidvaskloven.

 

5. Tredjelande

Arctic Law Greenland ApS overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS), medmindre det er nødvendigt i den konkrete sag. Det kan fx være, fordi vi i forbindelse med rådgivning af dig er nødt til at inddrage eksterne såsom forbindelsesadvokater, finansielle rådgivere, andre rådgivere, banker, forsikringsselskaber for at kunne levere den ønskede rådgivning. Det kan i den forbindelse også være nødvendigt at inddrage relevante udenlandske myndigheder mv. En sådan ad hoc overførsel af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med persondataloven. Ved overførsel af personoplysninger i andre situationer, vil vi sørge for, at der er et overførselsgrundlag, og du vil konkret blive informeret herom.

 

6. Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, fx sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF format).

 

7. Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

 

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

 

8. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

 

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

 

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).
Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.
Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

 

9. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

 

10. Kontakt

Skriv til advokat@alg.gl – med Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Arctic Law Greenland, dets partnere, advokater, fuldmægtige og sekretærer er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk og grønlandsk rets almindelige regler, og eventuelle konflikter og krav indbringes for Retten i Grønland.

 

Ansvaret er dog begrænset til et beløb på maksimalt DKK 2.500.000 mio. pr. opgave, og således at de samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage, ikke kan overstige DKK 2,5 mio. for så vidt angår samtlige krav, som klienten rejser i ét kalenderår.

 

Arctic Law Greenland og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader,
herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, omdømme mv.

 

Arctic Law Greenland og dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Arctic Law Greenland har henvist klienten til, ligesom Arctic Law Greenland og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Arctic Law Greenland efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

 

Arctic Law Greenland og dets partnere og medarbejdere er ansvarsforsikret i Codan via Illit Forsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed.