Erhverv

Arctic Law Greenland ApS yder professionel rådgivning til private og offentlige virksomheder i Grønland.

Vi er med fra opstarten af virksomheden, vi yder løbende rådgivning og sikrer compliance i forbindelse med virksomhedernes drift og vi træder til, hvis virksomheden skal afvikles. Vi står altid til rådighed for sparring og drøftelser af både faglig juridisk karakter og virksomhedsdrift i øvrigt og grundet vores netværk i både Grønland og Danmark kan vi yde kompetent rådgivning af både generel og specialiseret karakter.

Vi forstår vigtigheden af virksomhedernes behov for den lokale advokat kombineret med behovet for specialiseret viden inden for konkrete erhvervsretlige områder.

Aftaleret

Mange problemstillinger kan ofte føres tilbage til et aftaleretligt tema. Vi hjælper dig med at tydeliggøre aftaler, før du indgår dem, vi hjælper dig med at vurdere, om dine aftaler overholdes mens du er i dem, og vi undersøger dine muligheder og retsstilling, når aftaler brydes.

Vi har altid fokus på klientens optimale rådgivning og vi tilstræber tilgængelighed og effektivitet i vores arbejde.

Kontoret har en omfattende aftaleretlig dokumentsamling til brug for de klassiske aftaler herunder køb og salg af løsøre, virksomheder og forretninger samt fast ejendom. Er der tale om en helt særlig aftale, forfatter vi en konkret tilpasset aftale efter dine behov.

Se også under kontraktsret.

Arbejds- og ansættelsesret

Arctic Law Greenland ApS yder specialiseret rådgivning inden for alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten. Vi rådgiver såvel faglige organisationer vedr. lønmodtageres individuelle og kollektive ansættelsesforhold, såvel som store og mellemstore offentlige og private virksomheder i konkrete og generelle ansættelsesmæssige forhold.

Ansættelsesret involverer forskellige juridiske discipliner og rådgivning kan med fordel søges på forkant for at sikre gennemtænkte og individuelt tilpassede ansættelseskontrakter, klausulformuleringer og personalepolitikker m.m., men vores assistance omfatter alle spørgsmål før og under ansættelsen samt håndtering af opsigelser og bortvisningssager.

Udover rådgivning har Arctic Law Greenland ApS forberedt og gennemført et stort antal ansættelsesretlige sager ved domstolene samt voldgiftsretterne ligesom vi er fast tilknyttet Ilisimatusarfik som undervisere i faget Arbejdsret.

Kontoret tilbyder også undervisning inden for personalejura.

Dødsbobehandling

Kontoret bistår kredsretterne og Retten i Grønland som beskikket bobestyrere og yder derudover rådgivning til arvinger der ønsker at skifte privat.

Entreprise- og udbudsret

Vi rådgiver klienter om alle entrepriseretlige problemstillinger inden for bygge- og anlægsvirksomhed, det være sig både før under og efter indgåelse af en entreprise.

Kontoret har en betydelig portefølje af entrepriseretlige sager, hvor vi bistår klienterne i forbindelse med juridisk tvistløsning af deres sager. Det være sig både ved Domstolene i Grønland såvel som voldgiftsretterne i Grønland og Danmark.

Fast ejendom

Kontoret har meget stor erfaring med køb og salg af fast ejendom herunder også køb og salg af forretningslokaler, haller m.v.

Vi yder endvidere assistance i forbindelse med opdelingssager, hvor bygninger opdeles i flere ejermål. I disse sager sørger vi for myndighedskontakten i form af anmeldelse og fortegnelse af , oprettelse og registrering af ejerforening samt for indhentelse af nødvendige arealtildelinger.

Forretningsudvikling

Hvis du søger professionel rådgivning og støtte i forbindelse med etableringen af din virksomhed, står vi til din disposition. Vores erfarne team er specialiseret i at assistere iværksættere og virksomhedsejere gennem alle faser af opstartsprocessen. Vi tilbyder omfattende tjenester, herunder udarbejdelse og finpudsning af forretningsplaner samt juridisk rådgivning, der tager højde for de specifikke krav og retningslinjer i grønlandsk lovgivning.

Vores mål er ikke blot at levere standardløsninger, men at skræddersy vores rådgivning til dine unikke behov og målsætninger. Derudover kan vi guide dig gennem landskabet af potentielle samarbejdspartnere og partnerskaber, så du kan maksimere din virksomheds muligheder for vækst og succes på markedet. Lad os være din pålidelige partner på vejen mod at realisere din forretningsvision.

Selskabsret

Arctic Law Greenland ApS yder rådgivning inden for alle grene af selskabsretten.

Vi tilbyder løbende individuel rådgivning om aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber og andre selskabskonstruktioner, herunder i forbindelse med køb, salg og omstrukturering af virksomheder.

Vi tilbyder også selskaber en selskabspakke, der løfter selskabet administrativt. Vi både udformer og administrerer virksomhedens centrale dokumenter fra ejeroverenskomster og vedtægter til driftsmæssige dokumenter som standardparadigmer for ansættelser, lejeforhold m.v.

Immigration service

Virksomheder i Grønland kan få behov for at hyre arbejdskraft udefra. Dette kan være en kompliceret og administrativ tung proces. Ved Arctic Law har vi flere års erfaring med at hjælpe både grønlandske og internationale virksomheder, der har behov for udenlandsk arbejdskraft. Vi hjælper virksomheder, således de overholder lov om arbejdskraftens tilgang til Grønland og søger de kommunale tilladelser. Derudover bistår vi virksomheder med at opnå adgang til fast track behandling, og vi hjælper med at søge om opholds- og arbejdstilladelser til udenlandske medarbejdere.

Inkasso

Arctic Law Greenland ApS bistår både erhvervsdrivende og private med bedst og billigst at inddrive økonomiske krav baseret på forfaldne fakturaer, pantebreve og andre betalingsaftaler. Vi har faste aftaler med danske og internationale inkassobureauer, således vi også kan bistå med inddrivelse uden for Grønland.

Vi gennemfører retssager til brug for inkassosagens behandling, og vi sørger for den fornødne fogedretsbehandling samt sagsbehandling i øvrigt.

Insolvensret

Kontoret bistår Retten i Grønland som kurator ikonkursboer, og vi har indgående erfaring med de forskellige problemstillinger der opstår i kølvandet på nødlidte selskaber.

Lejeret

Vi udfærdiger standardparadigmer for udlejning i private forhold, og vi bistår både lejere og udlejere i forbindelse med kontraktbrud.

Offentlig ret

Kontoret bistår både kommuner og Grønlands Selvstyre med varetagelse af deres interesser og kontoret bistår endvidere Grønlands Selvstyre med kontraktindgåelser og regeludarbejdelse herunder med det forberedende arbejde.

Persondataret

Rådgivning omkring persondataret i Grønland er et kerneområde for kontoret og vi tilbyder virksomheder et compliance-tjek, der sikrer, at de er up to date på det persondateretlige område. Vi udfærdiger skræddersyede politikker baseret på virksomhedens dataflow og vi sikrer, at der er de fornødne procesbeskrivelser, der kan være med til at sikre hensigtsmæssig implementering af området i virksomheden.

Vi konstruerer og administrerer whistleblowerordninger for private og offentlige virksomheder og organisationer.

Rets- og voldgiftssager

Kontoret fører et betydeligt antal sager inden for mange facetter af juraen ved kredsretterne, ved Retten i Grønland samt ved Grønlands Landsret. Derudover har vi også erfaring med voldgiftssager i både Grønland og Danmark inden for både bygge- og arbejdsret.

Virksomhedsoverdragelse

Både i forbindelse med generationsskifte og ved andre virksomhedsoverdragelser kan vi yde rådgivning for parterne lige som vi er behjælpelige med de bagvedliggende undersøgelser og kontraktudformningen.

Whistleblowerordning, ekstern

Ønsker din virksomhed en ekstern whistleblowerordning, kan dette faciliteres via Arctic Law, hvor flere både offentlige og private virksomheder i dag er tilknyttet.